Polityka Prywatności

Regulamin

I. Uwagi ogólne:

 1. uver.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Fin4u Groop Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa w Krakowie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785621, o kapitale zakładowym 5.000 zł, nr. NIP 6793184592 zwaną w dalszej części regulaminu „Fin4u”.
 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu uver.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis uver.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Fin4u. i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
 4. Fin4u zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości uver.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z uver.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Fin4u, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Fin4u

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie uver.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Fin4u podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. Fin4u nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w uver.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w uver.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Fin4u dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Fin4u zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie uver.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Fin4u.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez Fin4u nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. Odpowiedzi ekspertów w ramach strony uver.pl pod nazwą „Blog” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 8. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w uver.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 9. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Blog”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Fin4u – spółki prowadzącej serwis uver.pl.
 10. Fin4u dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach uver.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Fin4u ma prawo korygować zawartość strony internetowej uver.pl w dowolnym czasie. Fin4u dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.uver.pl. Fin4u zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności za które uver.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Fin4u nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.uver.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 12. Niniejsza strona internetowa www.uver.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

IV. Partnerzy Fin4u

 1. Fin4u publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo uver.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
 2. Fin4u nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Fin4u nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach uver.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. Fin4u nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów uver.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. Fin4u nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. Fin4u nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Fin4u dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony uver.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Fin4u nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony uver.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. Fin4u dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Fin4u nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Fin4u nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Fin4u nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie uver.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu uver.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Fin4u i w ramach przeznaczenia określonego przez Fin4u. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Fin4u Groop Sp. z o.o. pod adresem biuro@uver.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie uver.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach uver.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Fin4u na zasadach ogólnych.
 6. Publikacja linku do uver.pl w innych serwisach powinna mieć formę: uver – poznaj swoje możliwości. W sprawie publikacji linku do uver.pl w innej formie prosimy o kontakt biuro@uver.pl .

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Fin4u przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od Fin4u informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fin4u Groop Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa w Krakowie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785621, o kapitale zakładowym 5.000 zł, nr. NIP 6793184592.
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Fin4u działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowej oraz w celu marketingu usług własnych Fin4u, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Fin4u usług pośrednictwa oraz pomocy finansowej.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
 5. w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 7. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Fin4u usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, , lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
  1. Telefoniczny pod numerem 780 178 300,
  2. w formie elektronicznej, na adres poczty biuro@uver.pl
  3. w formie pisemnej na adres siedziby Fin4u Groop Sp. z o.o. 30-613 Kraków; ul. Łowienicka 6/36,
 8. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.uver.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Fin4u usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Fin4u identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Fin4u, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Fin4u.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Fin4u za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.uver.pl. Fin4u rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Fin4u wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Fin4u zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie uver.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fin4u Groop Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łowienicka 6/36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa w Krakowie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785621, o kapitale zakładowym 5.000 zł, nr. NIP 6793184592 (dalej: „Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: kontakt@uver.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Maria Tobołkiewicz.
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
  b) dostępu do danych osobowych;
  c) prawo żądania ich sprostowania;
  d) usunięcia;
  e) ograniczenia przetwarzania;
  f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu). W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy kontakt@uver.pl– pisemny na adres Fin4u Groop Sp. z o.o. 30-613 Kraków ul. Łowienicka 6/36
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
  a) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  e) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  a) w zakresie umów pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  c) w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom, np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług pośrednictwa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Polityka cookies

 1. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.
 2. Informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:
  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 5. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że Fin4u Groop sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Fin4u Groop sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Fin4u Groop sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na stronie www.uver.pl , której jest właścicielem.
 8. Fin4u Groop sp. z o.o. informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w serwisie internetowym uver.pl a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Fin4u Groop sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w serwisie uver.pl oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.
 9. Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego uver.pl są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Fin4u Groop sp. z o.o.oraz do Klientów lub Partnerów Fin4u Groop sp. z o.o.